Όροι χρήσης – Πολιτική Απορρήτου & Cookies
Terms of Use – Privacy Policy & Cookies

Ελληνικά

Ο παρόν ιστότοπος “www.gkarch.gr” ανήκει στην «GK ARCH», που βρίσκεται στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 263, Κηφισιά 14561.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού ιστότοπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού ιστότοπου και από κάθε συναλλαγή με αυτόν ή μέσω αυτού. Πάγιος σκοπός της εταιρείας μας είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος παρέχει πληροφορίες για την εταιρεία μας καθώς και για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου να ενημερώνονται και να επικοινωνούν με την εταιρεία μας.

Κατά την καθημερινή της λειτουργία η εταιρεία GK ARCH συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει διάφορες πληροφορίες (δεδομένα) για τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Η εταιρεία μεριμνά για την προστασία των πληροφοριών αυτών από απώλεια, καταστροφή ή παραποίησή τους, ενώ λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εμποδίζει την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού ή τη δημοσιοποίησή τους και εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου. Τα δεδομένα φυλάσσονται ασφαλή και δεν χρησιμοποιούνται παρά μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Η εταιρεία συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και συμβατικές διατάξεις σε ό,τι αφορά στη συλλογή, την αποθήκευση, την ανάκτηση αλλά και την καταστροφή των δεδομένων αυτών, ιδιαίτερα δε με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 που αφορά στη προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προστασία προσωπικών δεδομένων


Η εταιρεία “GK ARCH” έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες αρχές σε ό,τι αφορά στην τήρηση και στην προστασία των δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται:

 • Τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες νομικές, κανονιστικές αλλά και συμβατικές απαιτήσεις που αφορούν στο πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας.
 • Τα δεδομένα τηρούνται μόνον για τον απαραίτητο, απαιτούμενο χρόνο.
 • Τα δεδομένα τηρούνται μόνο κατά τα προβλεπόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Τα δεδομένα τηρούνται για συγκεκριμένο σκοπό.
 • Η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα αλλά και η διαθεσιμότητα των δεδομένων ορίζεται ανάλογα με την κατάταξη ασφαλείας τους.
 • Τα δεδομένα πρέπει να είναι ανακτήσιμα και σε συμφωνία με τις επιχειρηματικές αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της διατήρησής τους.
 • Τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν ιδιαίτερης προστασίας με την χρήση διαφόρων τεχνικών, έτσι ώστε να αποτρέπεται η αναγνώριση ατόμων, κατά το δυνατόν.

Επεξεργασία δεδομένων


Η εταιρεία “GK ARCH” συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών-χρηστών του ιστότοπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την επικοινωνία, ενημέρωση καθώς και για θέματα απασχόλησης. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν στο εν λόγω άτομο. Συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν να είναι: Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικός αριθμός, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, κ.ά.), δημογραφικά δεδομένα και δεδομένα τοποθεσίας (λ.χ. γλώσσα), βιογραφικά σημειώματα (που μπορούν να περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και αξιοποιούνται από την εταιρεία μας με ασφάλεια στο πλαίσιο αξιολόγησης για ευκαιρίες απασχόλησης), κριτικές και σχόλια (τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας) καθώς και cookies.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται, αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί για τους οποίους τα συλλέξαμε, για όσο διαρκεί η συνεργασία μας ή για όσο μας υποχρεώνει η σχετική νομοθεσία.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτείται, για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς και τις επιχειρηματικές ανάγκες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα έργο ή να ανταποκριθούμε σε κάποιο αίτημά σας, καθώς επίσης και σε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε από τη νομοθεσία, π.χ. έπειτα από κάποια δικαστική απόφαση ή κατόπιν απαίτησης συγκεκριμένης δικαστικής αρχής.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζονται από την Εταιρεία μας καθώς και το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν (άρθ. 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας που πραγματοποιείται από την Εταιρεία μας στα πλαίσια της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, μπορείτε επίσης να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσής σας προς την Εταιρεία μας (άρθ. 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

 • Δικαίωμα πρόσβασης‐ Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χειριζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να λαμβάνετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στο παρόν έγγραφο.
 • Δικαίωμα διόρθωσης‐ Υπό ορισμένες περιστάσεις, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα ανακριβή δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και να συμπληρώσετε ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να διορθώσουμε τα ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας δώσατε και ότι ενδέχεται να επιβληθεί χρέωση για τη συγκεκριμένη αλλαγή.
 • Δικαίωμα διαγραφής‐ Υπό ορισμένες περιστάσεις, δικαιούστε τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Πρόκειται για το επονομαζόμενο «δικαίωμα στη λήθη».
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας‐ Υπό ορισμένες περιστάσεις, δικαιούστε να περιορίσετε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων‐ Δικαιούστε να λάβετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή να σταλούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων) σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχαναγνώσιμη μορφή από εμάς.
 • Δικαίωμα εναντίωσης‐ Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένους τύπους χειρισμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζουμε. Αυτό ισχύει για όλες τις δραστηριότητές μας που βασίζονται στο «έννομο συμφέρον» μας.

Τέλος, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας στην ιστοσελίδα μας είναι ενεργός. Σε διαφορετική περίπτωση τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου η εταιρεία μας να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις της (άρθ. 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στο info@Gkarch.gr ή να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία:

GK ARCH
Λ. Κηφισίας 263,

Κηφισιά 14561

Τηλ.: +30 210.80.10.573

Τροποποιήσεις της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση που αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε cookies, θα ενημερώσουμε αμέσως την παρούσα πολιτική απορρήτου και θα τη δημοσιεύσουμε στον παρόντα ιστότοπο.

English

This website “www.Gkarch.gr” belongs to the company with name “GK ARCH”, based in 263, Kifissias Av., 14561 Kifissia.

Every user who enters and uses the services of the website is considered to consent and unconditionally accepts the following terms expressed herein, without exception. In case a user does not agree with these terms, then he must refrain from using the website and from any transaction with or through it. The constant goal of our company is to provide the best possible service to our customers. This website provides information about our company as well as our services and products and enables internet users to be informed and contact our company.
During its daily operation, the company GK ARCH collects, processes and stores various information (data) about its customers and partners.

The company ensures the protection of this information from loss, destruction or falsification, while taking the necessary technical and organizational measures to prevent access to such data by unauthorized personnel or their disclosure and implements appropriate control procedures. The data are stored securely and used only for the purposes of processing set out in this policy.

The company complies with the applicable laws, regulations and contractual provisions regarding the collection, storage, retrieval and destruction of such data, in particular with the requirements of European Regulation (EU) 2016/679 concerning Personal Data protection.

Privacy


The company “GK ARCH” has adopted the following principles regarding the observance and protection of the data it collects and processes:

 • The data are kept in accordance with the applicable legal, regulatory and contractual requirements concerning the operation of the company.
 • The data are kept only for the necessary, required time.
 • The data are kept only in accordance with the provisions of the legislative and regulatory framework.
 • The data are kept for a specific purpose.
 • The confidentiality, integrity and availability of data is defined according to their security classification.
 • The data must be retrievable and in agreement with the business authorities throughout their retention.
 • Personal data are highly protected by the use of various techniques, so as to prevent the identification of individuals, as far as possible.

Data processing


The company “GK ARCH” collects personal data of the visitors-users of the site, only if they agree to provide them for the purpose of communication, information and employment issues. Personal information is information that can be used to identify or communicate with a person as well as other information relating to that person. Specific personal data we collect may be: Name and contact details (name, telephone number, email address, postal address, etc.), demographic data and location data (eg language), CV (which may be contain sensitive personal data and are used by our company safely in the context of evaluation for job opportunities), reviews and comments (which help us to improve our services and products) as well as cookies.

Data retention time


The data collected are stored only for as long as necessary, in order to serve the purposes for which we collected it, for the duration of our cooperation or for as long as required by law.

Transmission of data to third parties


The data collected are not transmitted to third parties unless required to do so, for lawful professional purposes and business purposes, in order to complete a project or to respond to a request from you, as well as in case that we are required to do so, as act by law, e.g. following a court decision or at the request of a specific judicial authority.

 

Your rights regarding your personal data

 

As a Data Subject you have the right to access your personal data processed by our Company as well as the right to request the correction of any inaccurate data concerning you (Article 15 of Regulation (EU) 2016/679). Considering the purposes of the processing carried out by our Company in the context of the contractual relationship between us, you can also request the completion of incomplete personal data, including through your supplementary declaration to our Company (Article 16 of Regulation (EU) 2016/679).

 • Right of access– You have the right to access your personal data we handle. You also have the right to receive certain information about how we use personal data. This information is provided in this document.
 • Right of correction– In certain circumstances, you have the right to correct your inaccurate personal data and to fill in incomplete personal data. Please note that we may not be able to correct inaccurate personal data you have given us and that this change may be charged.
 • Right to delete– In certain circumstances, you are entitled to delete your personal data. This is the so-called “right to oblivion”.
 • Right to restrict processing– In certain circumstances, you have the right to restrict the way we use your personal data.
 • Data portability– You have the right to receive your personal data (or to send your personal data directly to another data controller) in a structured, widely used and machine-readable form by us.
 • Right of objection– You have the right to object to certain types of handling of personal data that we apply. This applies to all our activities based on our “legitimate interest”.

 

Finally, you also have the right to submit a complaint το the competent data protection supervisor authority.
Your personal data are stored only for as long as your account on our website is active. Otherwise, your data are stored for as long as necessary in order for our company to be in full compliance with its statutory obligations (Article 23 of Regulation (EU) 2016/679).

Contact for questions or comments

 

If you have any questions or comments regarding this Privacy Policy or if you feel that we have not followed the principles set out in it, please email us at info@Gkarch.gr or use the following information:

GK ARCH
263, Kifissias Av., 14561 Kifissia

Tel: +30 210.80.10.573

 

Modifications to the privacy policy

 

In the event that we change the way we handle your personal data or the way we use cookies, we will immediately update this privacy policy and publish it on this website.